Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy
1.1. Provozovatel portálu vilafunny.com a rovněž nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle objednávky – SECOND LIFE s.r.o., se sídlem Za Humny 262, 664 34 Rozdrojovice, IČ 05614694, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96669 (dále jen „Portál“)
1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení.

2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Portálem a Zákazníkem při realizaci rezervace ubytování, nabízeném na internetových stránkách Portálu.

3. Rozhodné právo a právní režim
3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady
4.1. Objednání
Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Portál ověří volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku provedení platby za služby.
4.2. Cena služby
Cena služby je určována Portálem. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v objednávce. Portál před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím schválení Zákazníkem dojde k závazné objednávce služeb. Ceny zobrazené jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace Zakaznikem.
4.3. Platební podmínky
Platba se provádí na Portálu on-line .

5. Storno podmínky a reklamace
5.1. Storno podmínky:
Zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem navráceno 100% částky.
Zrušení rezervace 10 dnů před příjezdem navráceno 70% částky.
Zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem navráceno 50% částky.
Zrušení rezervace 5 dnů před příjezdem navráceno 30% částky.
Zrušení rezervace 4 a méně dnů před příjezdem navráceno 0% částky.

5.2. Zákazník je povinen informovat Portál o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně.
5.3. Reklamace kvality ubytování a služeb se provádí písemně.
5.4. Reklamace služeb Portálu je možná písemně elektronicky na emailové adrese zvonko@volny.cz nebo korespondenčně na adrese SECOND LIFE s.r.o., Za Humny 262, 664 34 Rozdrojovice.

6. Osobní údaje
6.1. Zpracování osobních údajů
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Portál je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen „Osobní údaje“). Portál je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně kromě společností majetkově spjatých s Portálem. Zpracování Osobních údajů pro Portál provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese zvonko@volny.cz.
6.2. Zasílání obchodních sdělení
Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním doplňujících a dalších informačních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávky ubytování na stránkách Portálu Hotel.cz. Z příjmu těchto novinek se může kdykoliv odhlásit písemně na mail zvonko@volny.cz. Pokud se zákazník z příjmu doplňujících informačních mailů a novinek neodhlásí, máme oprávněný zájem se domnívat, že chce nadále dostávat nabídky podobné poptávanému ubytování.

7. Platnost a účinnost
7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.11.2018
7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu a je zveřejněno na webových stránkách www.vilafunny.com.